Търсене в продукти ...

Декоративни техники Caparol StrukturFarbe

Съдържание:


Полагане на декоративна техника Caparol StrukturFarbe

Caparol StrukturFarbe може да бъде използвана като структурна боя или декоративна мазилка с фина гранулация, с матов външен вид, за получаване на структурирани или моделирани повърхности. Фасадното покритие е устойчиво на неблагоприятни условия. В затворени помещения покритията са супер-миещи се. Може да се полага върху всякакви минерални повърхности, като: обикновени варо-циментови мазилки, гипсови шпакловки, бетон, гипс-картонени плоскости и стари боядисани носещи повърхности.


Елементи на декоративна техника Caparol StrukturFarbe

Полагане на декоративна техника Caparol StrukturFarbe

Потготовка на основата

Основите трябва да са здрави, чисти, без наличието на разделящи субстанции.

Външни повърхности:

Мазилки от групи P II и P III: Новите мазилки от групи P II и P III се оставят необработени, да съхнат 2-4 седмици. Коригираните участъци трябва да са втвърдили добре и да са сухи. Силно порьозните, песъчливи и абсорбиращи мазилки се грундират с Caparol OptiGrund ELF. Песъчливите и прахообразни мазилки се грундират с Caparol Dupa-grund.

Бетон: Бетонните повърхности с натрупани замърсявания се почистват механично с водна струя под налягане, спазвайки действащите разпоредби. Порьозните, леко песъчливи повърхности, респективно абсорбиращите повърхности се грундират с Caparol OptiGrund ELF. Прахообразните повърхности се грундират с Caparol Dupa-grund.

Носещи повърхности, покрити с матови дисперсионни бои: Матовите, леко абсорбиращи слоеве се обработват директно. Замърсените или кредиращи повърхности се почистват с водна струя под налягане, съгласно законните разпоредби. При използване на други методи на почистване (измиване, почистване с четка) се грундират с Caparol Dupa-grund.

Неносещи, повредени повърхности, покрити с лакове, дисперсионни бои или мазилки на базата на синтетични смоли: Изцяло се отстраняват чрез различни методи, например механично или чрез почистване с четка, последвано от почистване със силна водна струя. Повърхността се оставя да изсъхне добре. Прахообразните, песъчливи или абсорбиращи повърхности се грундират с Caparol Dupa-grund.

Неносещи повредени минерални покрития: Повредените неносещи минерални слоеве се отстраняват изцяло чрез шлайфане, почистване с четка, остъргване или с горещя струя вода под налягане. При мокро почистване, работата се продължава след изсъхване на повърхността. Грундира се с Caparol Dupa-grund.

Повърхности, замърсени със сажди или промишлен газ: Почиства се с водна струя, с добавки на подходящи почистващи агенти. Грундират се в зависимост от вида и характеристиките на основата.

Повърхности, атакувани от мухъл, плесен и водолюбиви растения: Мухълът, плесента и водолюбивите растения се почистват механично или с водна струя, спазвайки законните разпоредби. Измиват се с Caparol Capatox респективно с Caparol FungiGrund и се оставят да изсъхнат добре.

Напукани повърхности мазилка или бетон: Покриват се с Cap-elast.

Повърхности със солни ефлоресценции: Сухите солни ефлоресценции се отстраняват с четка. Грундират се с Caparol Dupa-grund. При покрития на повърхности със солни ефлоресценции не може да се даде гаранция за дълготрайната устойчивост на боята, респективно за изчезването на ефлоресценциите.

Повредени повърхности: Малките участъци с дефекти се ремонтират с Caparol Fassaden-Feinspachtel. Шпаклованата повърхност се грундира след това.

Вътрешни повърхности:

Мазилки от групи хоросан PII и PIII: Твърдите мазилки с нормална абсорбция се боядисват без предварително грундиране. Върху порьозните, песъчливи, абсорбиращи мазилки се нанася един слой грунд Caparol OptiGrund ELF, респективно CapaSol LF.

Гипсови шпакловки и хоросанови мазилки от групи хоросан P IV и PV: Гипсовите шпакловки се шлайфат. Отстранява се праха и се нанася един слой грунд Caparol-Tiefgrund TB.

Гипсови строителни плоскости : Върху абсорбиращите плоскости се нанася един слой грунд Caparol OptiGrund ELF или Caparol-Tiefgrund TB.

Гипс-картонени плоскости: Шлайфат се следите от шпакловане. Меките и шлайфани гипсови участъци се укрепват с помощта на дълбочинен грунд Caparol-Tiefgrund TB. Върху плоскостите с петна от оцветени водоразтворими вещества се нанася един слой филтриращ грунд Caparol-Filtergrund grob.

Бетон: Трябва да се отстранят евентуалните следи от вещества без сцепление, както и прахообразните и песъчливи вещества.

Газобетон : Грундира се с Capaplex разреден с вода в пропорция 1:3. Шпаклова се фино с Caparol-Akkordspachtel.

Носещи покривни слоеве: Предходните слоеве матова боя, леко абсорбиращи, се боядисват без предварителна обработка. Старите слоеве лак или лъскавите слоеве се шлайфат до матово.

Неносещи покривни слоеве: Покривните слоеве с лакове, оцветени дисперсии или повредени мазилки на базата на синтетични смоли се отстраняват. Повредените слоеве минерална боя се отстраняват механично и повърхностите се почистват механично от замърсявания. Грундират се с Caparol-Tiefgrund TB.

Тапети: Изцяло се отстраняват. Измиват се остатъците от хартия и лепило. Нанася се един слой дълбочинен грунд Caparol-Tiefgrund TB.

Повърхности, замърсени с мухъл: Мухълът, респективно гъбичките се отстраняват механично чрез почистване с четка или мокро остъргване. След това повърхностите се измиват с Caparol Capatox, респективно с Caparol FungiGrund и се оставят да изсъхнат добре. Нанася се един слой грунд, в зависимост т структурата на основата.

Повърхности с петна от никотин, вода, сажди или мазнини: Петната от никотин,както и от сажди или мазнини се измиват с вода и обезмасляващ почистващ препарат,след което се оставят да изсъхнат добре. Сухите петна от вода се почистват на сухо, с четка. Нанася се един слой изолиращ грунд Caparol-Filtergrund grob.

Малки повредени повърхности: След подходяща подготовка се поправят съгласно указанията за обработка с Caparol-Akkordspachtel и, ако е необходимо,се нанася един слой боя като грунд.

Начин за нанасяне

Преди нанасяне продуктът се разбърква много добре. Нанася се един слой неразреден Caparol StrukturFarbe с маламашка от неръждаема стомана , в един слой от около 1 mm и се моделира според предпочитанията. Продуктът се нанася на един етап, мокро върху мокро, без прекъсване. Продуктът не се нанася локално с оглед извършване на последващи ремонти или изравнявания. При високи температури продуктът може да се разреди с до 2 % вода. Работните инструменти се почистват с вода след употреба.

Грунд: Caparol Putzgrund оцветен в подобен цвят на цвета на крайния слой. Силно или неравномерно абсорбиращите слоеве се грундират предварително с Caparol-Tiefgrund TB или Caparol Grundier Konzentrat, разредени така че след изсъхване да не образуват стъкловиден филм (извършват се проби на малки повърхности).

Краен слой: Caparol StrukturFarbe, неразреден, нанесен с неръждаема маламашка. За структуриране може да се използва мече от молтопрен (с фина, средна или груба структура), или продуктът може да бъде моделиран с помощта на шпакла, мистрия, маламашка или мече за тапети, според предпочитанията.

Разход : Около 0,8-1,80 kg/m², в зависимост от структурата. Разходът варира в зависимост от техниката на нанасяне и от изпълнената структура.

Условия за обработка : Минимална температура за работа : + 8ºC за основата и въздуха

Време за изсъхване: При +20ºC и 65% релативна влажност на въздуха, изсъхва на повърхността след 4 часа. В дълбочина изсъхва след 2-3 дни. При по-ниски температури и висока влажност на въздуха се удължава времето за съхнене.

Грундиране, Импрегниране
Мазилки , Шпакловъчни смеси
Системи за реставриране на исторически паметници
За здравни заведения
Върни се в началото на страницата